Ужиный Король, пациентка и психолог (Вужыны Кароль, пацыентка і псыхоляг)

👁 23

На днях пациентка, которая лежит в больнице с последствиями давнего тяжелого инсульта, видела в палате ужей - одного на шкафу и нескольких на занавесках. Она сообщила, что дома тоже видела одного огромного ужа над собой. Обижалась, что родственники назвали то, что она видела, галлюцинацией.

Я рассказала ей несколько добрых историй об ужах. Напомнила, что когда-то они спокойно жили у беларусов прямо в домах, присматривали за детьми и охраняли имущество, пока хозяева отсутствовали, и даже молоко могли пить вместе с человеком из одной кружки. Да и не только у беларусов такое было. К ужам почтительно относились практически все славяне, а также литовцы и латыши.

Я рассказала об ужином короле, о его золотой короне, которую он может подарить тому, кто отнесется к нему с соответствующим уважением, и о том, что "уж - хороший муж" - об этом говорится в некоторых беларуских и прибалтийских легендах и сказках :)

Я спросила у женщины, какую опасность уж представляет для нее. Она только сказала: "А вдруг ночью он упадет ко мне в кровать ..." Впечатлилась я очень. И врач тоже немного впечатлился. Сколько еще неизвестного в человеческой психике ... И кто они - эти ужи? Может, это «уж-домовой», «уж-дворовой», «уж-страж»? Так их "классифицируют" предания и легенды. Знание основ этнографии, фольклора, истории, искусствоведения для современного психолога обязательное !? :)

Пациентка - заядлая рыбачка с большим стажем. До того, как заболела, все свободное время проводила на реке, на природе в Западной Беларуси. Любит рассказывать о рыбалке и рыбах. Родственники, конечно же, из лучших побуждений пытались доказать ей, что никаких ужей в доме нет. Но так делать не стоит, потому что больной человек все равно их видит и обижается, если ему не верят. Можно сказать; "Я этого не вижу". Но не спорить и не доказывать, что он не прав. Человек обычно потихоньку успокаивается, если ему дают возможность выговориться и помогают осознать, что в увиденном нет для него никакой опасности.

Также не стоит говорить с больным человеком о виденных им "явлениях" тогда, когда он уже их не видит и о них не вспоминает. И, в любом случае, следует заверить его, что Вы - рядом, поэтому он находится в безопасности. Про молитвы тоже необходимо помнить, ведь "если Бог с нами - кто против нас"?

На следующий день ужей в палате уже не было. А через день в палату прилетели аисты.

Когда-то что-то подобное происходило в хосписе и с участием мифического кота Варгина. Про него можно прочитать здесь: https://www.b17.ru/article/54044/

Крепкого здоровья нам всем!Змеиный Король. Лужицкий художник Мерчин Новак-Нехорньский

(Зьмяіны Кароль. Лужыцкі мастак Мерчын Новак-Нехарньскі)

***
На днях пацыентка, якая ляжыць у бальніцы з наступствамі даўняга цяжкага інсульту, бачыла ў палаце вужоў - аднаго на шафе і некалькіх на фіранках. Яна паведаміла, што дома таксама бачыла аднаго вялізнага вужа над сабой. Крыўдзілася, што сваякі назвалі тое, што яна бачыла, галюцынацыяй.

Я распавяла ёй розныя добрыя гісторыі пра вужоў. Нагадала, што калісьці яны спакойна жылі ў беларусаў у хатах і нават даглядалі дзетак ды ахоўвалі хату, калі гаспадары адсутнічалі, і малако маглі піць разам з чалавекам з адной філіжанкі. Дый ня толькі ў беларусаў такое было. Да вужоў паважліва ставіліся бадай што ўсе славяне, а таксама літоўцы і латышы.

Я распавяла пра вужынага караля, пра ягоную залатую карону, якую ён можа падарыць таму, хто паставіцца да яго з адпаведнай пашанай, і пра тое, што "вуж - добры муж" - аб гэтым вядзецца ў некаторых беларускіх ды прыбалтыйскіх легендах і казках :)

Я спытала ў жанчыны, якую небяспеку вуж уяўляе для яе. Яна толькі сказала: "А раптам уначы ён зваліцца да мяне ў ложак ..." Уразіліся я вельмі. І ўрач таксама крыху ўразіўся. Колькі яшчэ невядомага ў чалавечай псыхіцы... І хто яны - тыя вужы? Мо' гэта «вуж-хатнік», «вуж-дамавік», «вуж-вартаўнік», «вуж-сялібнік»? Так "клясыфікуюць" іх розныя паданьні ды легенды. Веданьне асноваў этнаграфіі, фальклёру, гісторыі, мастацтвазнаўца для сучаснага псыхоляга абавязковае!?:)

Пацыентка - заўзятая рыбачка зь вялікім стажам. Да таго, як захварэла, увесь вольны час праводзіла на рацэ, на прыродзе ў Заходняй Беларусі. Любіць распавядаць пра рыбалку і розных рыбаў. Сваякі, напэўна ж, з найлепшых памкненьняў спрабавалі давесьці ёй, што ніякіх вужоў у хаце няма. Але так рабіць ня варта, бо хворы чалавек усё адно іх бачыць і крыўдзіцца, што яму ня вераць. Можна сказаць; "Я гэтага ня бачу". Але не спрачацца і не даводзіць, што ён ня мае рацыі. Чалавек звычайна паціху супакойваецца, калі яму даюць магчымасьць выгаварыцца і дапамагаюць усьвядоміць, што ва ўбачаным няма для яго асаблівай небясьпекі.

Таксама ня варта размаўляць з хворым чалавекам аб бачаных ім “зьявах” тады, калі ён ужо іх ня бачыць і аб іх не ўспамінае. І, у любым выпадку, варта запэўніць чалавека, што Вы - побач, таму ён знаходзіцца ў бясьпецы. На малітвы таксама не забывайцеся, бо “калі Бог з намі - хто супраць нас”?

На наступны дзень вужоў у палаце ўжо не было. А празь дзень у палату прыляцелі буслы.

Калісьці штосьці падобнае адбывалася ў хоспісу і з удзелам міфічнага КатА Варгіна. Пра КатА можна прачытаць тут: https://www.b17.ru/article/54044/

Моцнага здароўя нам усім!

Бобровская Марина
2018-02-03
Статья выложена в ознакомительных целях. Все права на текст принадлежат ресурсу и/или автору (B17 B17)

Что интересного на портале?